Què respirem a les ciutats?

Descomponent l'aire contaminat:
guia per entendre què respirem

Partícules en suspensió NO x O 3 CO 2 Altres Hi ha molts altres contaminants a les ciutats, però generalment els trobem en molt baixa concentració. Per exemple: Monòxid de carboniBenzo(a)pirè i el benzèHidrocarbur aromàtic policíclic Metà És un GAS producte de la COMBUSTIÓ, inclosa la del transport motoritzat. No té efectes nocius per a la salut en les concentracions que acostumem a respirar, però sí per al medi ambient ja que contribueix a L'ESCALFAMENT GLOBAL. És un GAS considerat com a CONTAMINANT quan es forma a la troposfera com a resultat de l'activitat humana i la radiació solar. En altes concentracions i per períodes llargs, té EFECTES PERJUDICIALS PER A LA SALUT. Empitjora les MALALTIES PULMONARS, i provoca AL·LÈRGIA i ASMA. BARREJA D'ELEMENTS SÒLIDS I LÍQUIDS que hi ha a l'aire, com pols, metalls, ciment o substàncies orgàniques. ES MESUREN SEGONS LA MIDA, en micròmetres (mil·lèsima part d'un mil·límetre). Com més petites són, més fàcilment penetren en el nostre organisme: PM 10 (diàmetre 10 μ m): Queden retingudes a la mucosa del nas i la gola Fines (PM 2.5 ) (diàmetre 2,5 μ m): Poden penetrar fins als alvèols pulmonars Un dels seus components és el carboni negre , resultat de la combustió incompleta sobretot del combustible dièsel Ultrafines (PM 0.1 ) (diàmetre 0,1 μ m). Les més perilloses. Travessen els pulmons i poden arribar a la circulació sanguínia Són un FACTOR DE RISC PER A MOLTES MALALTIES: cardio i cerebrovasculars, respiratòries i càncer de pulmó, entre d'altres. Són GASOS TÒXICS I IRRITANTS, formats per NO 2 i NO. Un 70% procedeix dels vehicles, sobretot dels dièsel (com més antics, més contaminants). Afecten al SISTEMA RESPIRATORI -provoquen asma i bronquitis- i poden produir INFLAMACIÓ SISTÈMICA. Partícules en suspensió NO x O 3 CO 2 Altres Hi ha molts altres contaminants a les ciutats, però generalment els trobem en molt baixa concentració. Per exemple: Monòxid de carboni Benzo(a)pirè i el benzè Hidrocarbur aromàtic policíclic Metà És un GAS producte de la COMBUSTIÓ, inclosa la del transport És un GAS producte de la COMBUSTIÓ, inclosa la del transport motoritzat. motoritzat. No té efectes nocius per a la salut en les concentracions que No té efectes nocius per a la salut en les concentracions que acostumem a respirar, però sí per al medi ambient ja que contribueix a L'ESCALFAMENT GLOBAL. acostumem a respirar, però sí per al medi ambient ja que contribueix a L'ESCALFAMENT GLOBAL. És un GAS considerat com a CONTAMINANT quan es forma a la troposfera com a resultat de l'activitat humana i la radiació solar. En altes concentracions i per períodes llargs, té EFECTES PERJUDICIALS PER A LA SALUT. Empitjora les MALALTIES PULMONARS, i provoca AL·LÈRGIA i ASMA. BARREJA D'ELEMENTS SÒLIDS I LÍQUIDS que hi ha a l'aire, com pols, metalls, ciment o substàncies orgàniques. ES MESUREN SEGONS LA MIDA, en micròmetres (mil·lèsima part d'un mil·límetre). Com més petites són, més fàcilment penetren en el nostre organisme: PM10 (diàmetre 10 μ m): Queden retingudes a la mucosa del nas i la gola. Ultrafines (PM0.1) (diàmetre 0,1 μ m). Les més perilloses. Travessen els pulmons i poden arribar a la circulació sanguínia. Fines (PM2.5) (diàmetre 2,5 μ m): Poden penetrar fins als alvèols pulmonars Un dels seus components és el carboni negre, resultat de la combustió incompleta sobretot del combustible dièsel. Són un FACTOR DE RISC PER A MOLTES MALALTIES: cardio i cerebrovasculars, respiratòries i càncer de pulmó, entre d'altres. Són GASOS TÒXICS I IRRITANTS, formats per NO 2 i NO. Un 70% procedeix dels vehicles, sobretot dels dièsel (com més antics, més contaminants). Afecten al SISTEMA RESPIRATORI -provoquen asma i bronquitis-i poden produir INFLAMACIÓ SISTÈMICA.